Hodnotiaca správa

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019


Vypracovala: Gabriela Pintérová, DiS. art., riaditeľka školy 
 

  1. Základné identifikačné údaje o škole

– názov školy: Základná umelecká škola Lipany
– adresa školy: Štúrova 29, 082 71 Lipany
– telefónne a faxové číslo školy: 051/4573 185, 0907 952 360
– internetová adresa školy: www.zus-lipany.sk
– emailova adresa školy: zuslipany29@gmail.com
– údaje o zriaďovateľovi školy: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
– tel. číslo: 051/ 488 11 51, fax.č.: 051/488 1170, 0905 928 279
– emailova adresa: primator@lipany.sk
– mená vedúcich zamestnancov školy:
– riaditeľka školy: Gabriela Pintérová, DiS.art.
– zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Baňasová 
– zástupca riaditeľky školy: Jozef Lazorík, DiS.art.
– údaje o Rade školy: Mgr. Anton Lazorík – predseda RŠ, 11 členov
– Rodičovská rada: Mgr. Alena Girová – predseda RR, 8 členov
 

  1. 2 Údaje o počte žiakov školy
 •  

Forma štúdia

Počet žiakov

Individuálna forma

638

Skupinová forma

330

Spolu

968

 •            

Odbor

Počet žiakov

Hudobný

638

Tanečný

222

Výtvarný

78

Literárno-dramatický

30

SPOLU

968

 •  
  1. 3 Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného a 1. ročníka
 •  

Odbor

Počet žiakov

Hudobný

104

Tanečný

85

Výtvarný

10

Literárno-dramatický

10

Spolu

130

 •  
  1. 4 Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy / vysoké školy
 •  

Meno žiaka

Stredná škola, vysoká škola

Odbor

Lívia Halčišáková
 
Alexandra Verašpejová

Štátne konzervatórium Košice
 
 
Konzervatórium Košice, Exnárova

Hra na klavíri
(G. Pintérová)
 
Herectvo
(Z. Štelbaská)

René Podlipa
 
 
 
Milena Gajdošová

Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Topolčany, pobočka Prešov
 
Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Topolčany, pobočka Prešov

Hra na husliach
(S. Salanci)
 
 
Tanec
(Z. Štelbaská)

 •  
  1. 5 Zoznam študijných odborov
 •  

Odbor

Hudobný

Tanečný

Výtvarný

Literárno-dramatický

 •  
   6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov
  Škola má 31 učiteľov na plný úväzok a 24 učiteľov na kratší pracovný čas, 4 učitelia si toho času dopĺňajú kvalifikáciu v hudobnom a tanečnom odbore.

   

  1. 6 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 •  
  Prezentácia školy na rôznych akciách v meste (výtvarné plenéry, pietne akty kladenia vencov, program ZUŠ ku Dňu učiteľov, k MDD), na Slovensku a v Európe, vianočné koncerty, výchovné koncerty v meste a okolitých obciach, promenádne koncerty, verejné školské koncerty, školské súťaže, Lipianska hudobná jar – XII. ročník, benefičný koncert akordeónového orchestra, koncertné turné a podobne.

  Prehľad výsledkov súťaží a prezentácie školy – hudobný odbor                                        

Mesiac

Názov súťaže/akcie

Meno žiaka/
hud. teleso

Umiestnenie

Meno tried. Učiteľa

September 2018

Dni mesta Lipany

Arco Orchestra
 
Dychové oddelenie
 
 
Akordeónový orchester ZUŠ Lipany
Akordeónový orchester EP Jakubovany
Akordeónové trio

prezentácia

Ľ. Mačeková
Ľ. Cvanciger
I. Koropčáková
J. Lazorík
A. Kotorová
M. Žilková Timčová
 
S. Rusnáková
 
 
A. Vargová

September 2018

Celoslovenská cimbalová súťaž v Bratislave

Natália Šulíková

zlaté pásmo

P. Karabašová

Október 2018

IV. Medzinárodné akordeónové dni v Prahe

Akordeónový orchester ZUŠ Lipany a akord. orchester EP Jakubovany

strieborné pásmo

M. Žilková Timčová
S. Rusnáková

December 2018

Vianočné koncerty v Mestskej hale v Lipanoch

všetky odbory ZUŠ

prezentácia

žiaci a učitelia ZUŠ

December 2018

Vianočné koncerty pre MŠ Lipany

všetky odbory ZUŠ

prezentácia

učitelia ZUŠ

December 2018

Vianočné koncerty na EP v Pečovskej Novej Vsi a v Brezovici

všetky odbory ZUŠ

prezentácia

učitelia ZUŠ

December 2018

Vianočný výchovný koncert v Šar. Dravciach, Brezovici

žiaci HO

prezentácia

učitelia HO

Január 2019

Novoročný koncert v MG v Lipanoch

žiaci HO

prezentácia

učitelia HO

Marec 2019

Krajská husľová súťaž v Prešove

L. Andraščíková
M. Tremková
T. Bernátová

zlaté pásmo
zlaté pásmo
bronzové pásmo

Ľ. Mačeková
Ľ. Mačeková
S. Salanci

Marec
2019

Koncert pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v MG v Lipanoch

Arco orchestra

prezentácia

Ľ. Mačeková
Ľ. Cvanciger
A. Kotorová

Apríl 2019

Husľová súťaž Košice

L. Andraščíková
N. Huňadyová
S. Janič
 
G. Genčúrová

zlaté pásmo
zlaté pásmo
bronzové pásmo
bronzové pásmo

Ľ. Mačeková
A. Lazorík
A. Lazorík
 
A. Lazorík

Apríl 2019

Akordeónový festival – Giraltovce 2019

P. Tomčufčík
T. Gibertiová
K. Bajus
 
 
 
A. Grešová
 
J. Vojtko

zlaté pásmo
zlaté pásmo
zlaté pásmo, víťaz kategórie a laureát festival
bronzové pásmo
bronzové pásmo

J. Feltovič
M. Žilková Timčová
M. Žilková Timčová
 
S. Rusnáková
 
S. Rusnáková

Apríl 2019

Benefičný koncert pre gréckokatolícky chrám v Lipanoch

Akordeónový orchester ZUŠ Lipany
Akordeónový orchester EP Jakubovany
Malé akordeónové septeto

prezentácia

M. Žilková Timčová
 
S. Rusnáková
 
 
E. Džupinová

Apríl 2019

4. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre žiakov Prešovského a Košického kraja -ZUŠ Spišská Nová Ves

V. Ružbarská

strieborné pásmo

I. Koropčáková

Apríl 2019

Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ vJakubovanoch

žiaci EP Jakubovany

prezentácia

učitelia EP Jakubovany

Máj
2019

3 koncerty XIII. ročníka LHJ

žiaci ZUŠ a pozvaní hostia

prezentácia

učitelia ZUŠ

Máj
2019

10. celoslovenská saxofónová súťaž  – Saxofón 2019, Stará Ľubovňa

N. Lukáč

strieborné pásmo
strieborné pásmo

Ján Lazorík

Máj
2019

Prešovská cimbalová struna 2019

Natália Šulíková
Kamila Kopčíková

zlaté pásmo
strieborné pásmo

P. Karabašová

Máj
2019

Celoslovenská akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl –  ASPUŠ 2019 – Nové Zámky

T. Gibartiová
 
K. Bajus

zlaté pásmo
 
strieborné pásmo

M. Žilková Timčová
M. Žilková Timčová

Máj 2019

Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ Lipany, ZŠ Kamenica, Torysa

žiaci HO

prezentácia

učitelia HO

Máj
2019

Festival komornej hudby “Gelnický kľúč 2019”

Malé komorné zoskupenie

strieborné pásmo

F. Miškay,
I. Koropčáková

Máj
2019

Celoslovenský akordeónový MUSETTE festival– Rajecké Teplice

T. Kušnír

strieborné pásmo

L. Knut

Máj 2019

Metodické dni klavírneho oddelenia s Matyášom Novákom

žiaci klavírneho oddelenia

prezentácia

učitelia klavírneho oddelenia

Jún
2019

Promenádny koncert

žiaci HO

prezentácia

učitelia HO

Jún
2019

Celoškolská klavírna súťaž

žiaci klavírneho oddelenia

zlaté, strieborné až bronzové pásma

učitelia klavírneho oddelenia

Jún 2019

Celoškolská dychová súťaž

žiaci dychového oddelenia

zlaté, strieborné až bronzové pásma

učitelia dychového oddelenia

Júl 2019

Brezovický jarmok

žiaci z EP Brezovica

Prezentácia

učitelia EP Brezovica

Júl 2019

Koncertný zájazd AO – Kúpele Vyšné Ružbachy

Akordeónový orchester ZUŠ Lipany

Prezentácia

M. Žilková Timčová

August
2019

Hornotoryský folklórny festival –Krivany

Malá ľudová hudba
N. Šulíková

prezentácia

A. Lazorík,
P. Karabašová

        
 • Prehľad výsledkov súťaží a prezentácie školy – výtvarný odbor        
   

Názov súťaže

Meno tried. učiteľa

Vesmír očami detí

P. Chovancová

HaP Prešov

P. Chovancová

HaP Hurbanovo

P. Chovancová

Medzinárodné Vyhorlatské bienále grafiky, Humenné

P. Chovancová

Svet okolo nás, Prešov

P. Chovancová

Vždy zelená, vždy modrá, Torúň, Poľsko

P. Chovancová

Prezentačná medzinárodná výstava výtvarných prác, SOŠ, Liberec

P. Chovancová

Naiva Bratislava, medzinárodná výstava

P. Chovancová

Výtvarné práce pre cyklomapy : Hornotorysský región a Prešov

P. Chovancová

 •  
  Prezentácia školy na verejnosti – VO

Mesiac

Názov akcie

Meno žiaka

Umiestnenie

Meno tried. učiteľa

December 2018

Vianočný koncert – výstava žiackych prác, výzdoba, prezentácia apredaj výrobkov VO, kostýmy a kulisy pre LDO

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová
K. Janošková

Marec 2019

Výzdoba MG pre výjazdové zasadnutie parlamentu SR, upomienkové predmety

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová

Máj
2019

LHJ – výzdoba v MG

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová

Máj
2019

Deň matiek MŠ centrum – výzdoba, kulisy

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová

Máj
2019

Koncert TO – výzdoba

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová

Máj
2019

Deň detí – maľovanie na tvár, kreslenie na chodník, kostýmy pre LDO

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová

Jún 2019

MZ – pre učiteľky MŠ z Torysy a Krasnej Lúky

žiaci VO

prezentácia

P. Chovancová

 •  
  Prehľad výsledkov súťaží a prezentácie školy – tanečný odbor                                        

Mesiac

Názov súťaže/ akcie

Meno žiaka

Umiestnenie

Meno učiteľa

December
2018

Vianočné koncerty

žiaci TO

prezentácia

učitelia TO

December
2018

Tanečná súťaž Revúca

K. Bajus –
Ž. Hovancová

2. a 3. miesto

S. Polomský

December
2018

Tanečná súťaž Kežmarok

M. P. Németh – S. Rusnáková
M. Roják –
D. Tomková
M. Sabolík –
K. Tomková

2. miesto
 
2. miesto
 
2. miesto

S. Polomský

Marec
2019

“Šarišský pohár” – Prešov

M. Sabolík – 
K. Lipovská,
M. Roják –
D. Tomková

3. miesto
 
2. miesto

S. Polomský

Marec
2019

“Pohyb bez bariér” – Košice

Cuba

3. miesto

S. Polomský

Marec 2019

Klasifikácia na MSR vo výrazových tancoch Ružomberok

Sloboda
This is me
Diamond cats
Wild dancers
Ladies
Devočka

1. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
1. miesto

S. Polomský
V. Bujňáková
 
 
 
Z. Štelbaská

Apríl 2019

Slovenský pohár – Ružomberok
 
Lučenec
 
Prešov
 
Martin

K. Bajus –
Ž. Hovancová
 
 
K. Bajus –
Ž. Hovancová
M. Varholík –
D. Salzerová

5. miesto
 
 
 
4. miesto
 
4. miesto
 
5. miesto

S. Polomský

Máj
2019

Košice

M. Sabolík – K. Lipovská,
M. Roják – D. Tomková
M. P. Németh – S. Rusnáková

1. a 3. miesto
 
2 x 2. miesto
 
1. a 3. Miesto

S. Polomský

Máj
2019

MSR vo výrazových tancoch – Levice

Sloboda
This is me
Diamond cats
Wild dancers
Ladies
Devočka

2. miesto
2. miesto
1. miesto
5. miesto
4. miesto
1. miesto

S. Polomský
 
 
 
 
Z. Štelbaská

Máj
2019

Vystúpenie v meste pri príležitosti MDD

žiaci tanečného odboru

prezentácia

učitelia tanečného odboru

Jún 2019

Žilina
 
Košice

K. Bajus – Ž. Hovancová
 
M. Sabolík – K. Lipovská,
M. Roják – D. Tomková
M. P. Németh – S. Rusnáková
D. Šomjak – T. Molčanová

3. miesto
 
4. miesto
1. miesto
 
2. miesto
 
3. miesto
 
4. miesto

S. Polomský

Jún
2018

Európsky pohár vo výrazových tancoch – Balatonfuredš, Maďarsko

This is me
Diamond cats

1. miesto
2. miesto

S. Polomský

 • Prehľad výsledkov súťaží a prezentácie školy – Šarišská Lipa

Mesiac

Názov podujatia

Teleso

umiestnenie

Meno učiteľa

September
2018

Dni mesta Lipany

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

September
2018

Pod polomsku hurečku – Poloma

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

December 2018

Vianočné koncerty ZUŠ

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Február 2019

Fašiangy – Vyšný Slavkov

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Marec 2019

Stretnutie s ministerkou kultúry na ZUŠ Lipany

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Máj 2019

Kráľovstvo tanca – koncert TO

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Máj 2019

MDD v meste Lipany

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Jún 2019

Deň ľudovej kultúry na Gymnáziu v Lipanoch

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Jún 2019

Hej, v Rožkovianoch na valale – Rožkovany

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Jún 2019

Šarišsko dravecké slávnosti

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Jún 2019

Dubovický jurmak

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

Júl 2019

Medzinárodný tanečný festival Budva, Montenegro

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják
Z. Štelbaská

Jún 2019

“Dubovicki jurmak” – Dubovica

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

August 2019

Hornotoryský festival v Krivanoch

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

August 2019

O gajdicu A. Mizeráka

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

August 2019

Kultúrne leto v Oľšove

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

August 2019

Medzinárodný tanečný festival Sunny Olympia, Kranevo – Bulharsko

Šarišská Lipa

prezentácia

M. Hromják

 •  
  Aktivity a prezentácia na verejnosti – Literárno – dramatický odbor

Mesiac

Názov podujatia

Teleso

Meno učiteľa

September 2018

Dni mesta Lipany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Október 2018

Deň úcty k starším obec Krivany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

November 2018

Podpora deti inak obdarených – XXL Lipany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

December 2018

Mikuláš pre seniorov a deti v meste Lipany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

December 2018

Vianočné koncerty ZUŠ

žiaci LDO

Z. Štelbaská

December 2018

Vianočné koncerty pre ZŠ

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Január 2019

Zdravé pľúca – akcia pre deti v MŠ centrum Lipany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Február 2019

Divadelný workshop pre žiakov LDO – DJZ Prešov

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Február 2019

Krepľa bál v MG Lipany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Február 2019

Krepľa bál

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Marec 2019

Fašengi v Krivanoch

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Apríl
2019

Meduška – regionálna prehliadka MŠ v umeleckom prednese

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Apríl
2019

Interný koncert „Naše deti“ v MG Lipany

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Máj
2019

Deň matiek – MŠ centrum

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Máj
2019

Výchovné náborové koncerty pre žiakov

žiaci LDO

Z. Štelbaská

Máj
2019

MDD

žiaci LDO

Z. Šteľbaská

 •  
  8. Materiálno – technické podmienky školy   

  Priebežne sa pracuje na oprave rôznych nedostatkov v škole z dôvodu zastaralých systémov. Je potrebné urobiť elektrické rozvody, odhlučnenie učební v interiéri školy, rovnako úpravu vedľajšej budovy tanečného odboru – strecha. V neposlednej miere očakávame  vyriešenie  vlhka aj v budove na Sládkovičovej, kde je výtvarný a literárno dramatický odbor. Akútna je oprava strechy na tejto. Keďže škola má 7 elokovaných pracovísk, je potrebné, aby boli splnené dobré podmienky pre výuku (zabezpečenie hudobných nástrojov, tlačiareň, stojany, skrine, pomôcky… ).

  9. Finančné a hmotné zabezpečenie školy
   

Položka

Suma

Dotácia z mesta

692 820,25 €

Školné – hudobný odbor

90 €/rok/1 žiak

Školné – výtvarný odbor

60 €/rok/1 žiak

Školné – tanečný odbor

60 €/rok/1 žiak

Školné literárno – dramatický odbor

60 €/rok/1 žiak

Školné spolu

75 957 €

 •  
  Doplňujúcim finančným zdrojom, z ktorého sa podporujú výchovné a vzdelávacie aktivity školy sú príspevky od rodičov do Rodičovského združenia pri ZUŠ, ktoré sú spravované výborom RZ a poskytované škole v súlade so štatútom RZ na špecifické účely.
   
  Finančné prostriedky získané od rodičov: 
   

Položka

Suma

ZRPŠ

10 €/rok/1 rodina

ZRPŠ spolu

6.570 €

 •  
  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Položka

Suma

XII. ročník LHJ – mesto Lipany

3000 €

Grantový program mesta Lipany – medzinárodný festival umenia – Joy on the beach – Arco orchestra

330 €

Grantový program mesta Lipany – Medzinár.
folklórny festival – International Music and Folk – dance festival Budva, Čierna hora Šarišská Lipa

330 €

Grantový program z 2% zaplatenej dane – Medzinárodné akordeónové dni v Prahe

668 €

Grantový program mesta Lipany – Európska tanečná súťaž v Maďarsku

330 €

Grantový program z 2% zaplatenej dane International Festival Sunny Olympia Kranevo – Bulharsko
Šarišská Lipa

250 eur

Dotácia z ÚP – chránená dielňa

1 172,76 €

 • 10. Úspechy a nedostatky
       
  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
  Veľkou prioritou na škole sú tieto telesá: Spevácky zbor SEPTEMTHILLIS – G. Pintérová, prípravný spevácky zbor – K. Cvancigerová, akordeónový orchester – M. Žilková,  prípravný akordeónový orchester – K. Baňasová,  akordeónový orchester na pobočke v Jakubovanoch – S. Rusnáková, , prípravná ľudová hudba – A. Lazorík, ľudová hudba – J. Štovka,  folklórny súbor Šarišská Lipa – Z. Štelbaská a M. Hromjak,  tanečný orchester – M. Majoroš, Arco orchestra – Ľ: Mačeková a oddelenie tanečného odboru – S. Polomský / vedúci PK /, ktoré úspešne reprezentujú nielen školu a mesto na Slovensku, ale veľmi úspešne aj v zahraničí. 
  Škola je úspešná v príprave žiakov na rôzne súťaže, festivaly a profesionálnu orientáciu. Dobrá je spolupráca s mestom, školami, MŠ aj s inými inštitúciami v meste a okolí. Ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu a motivácii žiakov vo veľkej miere prispievajú výmenné pobyty v zahraničí.
      
  Partnerské školy a telesá:

  1. Spevácky zbor La Musica (Poľsko)
  2. Hudobná škola vo Svaľave (Ukrajina)
  3. ZUŠ Němčice na Hané (Česká republika)
  4. Spevácky zbor Cantilena (Brazília)
 •  
  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelania vylepšiť.
  Oblasťou, v ktorej cítime nedostatky je ustupujúci záujem o vyučovanie dychových nástrojov a pokles žiakov vo výtvarnom odbore. Opatrením je uskutočnenie výchovných koncertov v meste a okolitých obciach počas školského roka, ktoré by boli motiváciou pre získanie nových žiakov v hre na dychové nástroje.  Organizovanie koncertov LHJ, kde v programe vystúpia telesá s obsadením týchto nástrojov. Zodpovednou osobou v tejto oblasti je riaditeľka školy, vedúca predmetovej komisie a učitelia dychových nástrojov. 
  Snahou vedenia školy je získať viac záujemcov o literárno-dramatický odbor, ktorý je na škole jeden z najmladších. Problém je, že rodičia si častokrát zamieňajú základnú umeleckú školu s krúžkom. Veľmi oceňujeme spoluprácu s materskými školami, ktoré pripravujú malých adeptov pre hlbší rozvoj a odborný rast v umeleckej škole.  
   
  11. Záver
   
  Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2018/2019 nadväzoval na predchádzajúce plány rozvoja školy. Medzi základné ciele koncepčného zámeru rozvoja školy patrila ekonomická stabilita školy, určenie optimálneho počtu zamestnancov a žiakov školy tak, aby škola vo vyučovacom procese spĺňala požadované učebné osnovy a zároveň mala charakter výnimočnosti a špecializácie. Víziou vedenia školy je vytvoriť vhodnejšie podmienky štúdia pre žiakov a učiteľov školy, estetizácia učební a všetkých priestorov v interiéri a exteriéri školy. Vytvárať príjemné prostredie a udržiavať dobré vzťahy učiteľ – rodič, učiteľ – žiak. Veľký dôraz klásť na spoluprácu s rodičmi, otvorené hodiny, snaha o to, aby bol rodič informovaný o priebehu hodiny vlastnou prítomnosťou na nej. 

  Správa prerokovaná na Rade školy pri Zuš v Lipanoch dňa 17. 10. 2019

  Predseda Rady školy pri ZUŠ v Lipanoch – Mgr. Anton Lazorík