Venuje sa dramatickej, rečovej, tvorivej, pohybovej a prednesovej činnosti detí. Učí žiakov kultivovane vystupovať pred divákom a odbúrať strach z verejného vystupovania.

Literárno–dramatický odbor (LDO) je zo všetkých odborov na Základnej umeleckej škole v Lipanoch najmladší. Venuje sa dramatickej, rečovej, tvorivej, pohybovej a prednesovej činnosti detí. Učí žiakov kultivovane vystupovať pred divákom a odbúrať strach z verejného vystupovania.

Učiteľka literárno-dramatického odboru: Mgr.art. Zuzana Šteger

Vystúpenia

Žiaci LDO sprevádzajú interné koncerty a každoročne Vianočný koncert ZUŠ. Prezentujú ZUŠ aj v programe pre deti v meste Lipany – Mikuláš deťom a Deň detí. Svojimi scénkami, dialógmi a príbehmi dokážu zaujať a pobaviť nielen detského diváka, ale aj dospelákov. Už druhý rok sa podieľali na Benefičnom koncerte pre Gréckokatolícku farnosť v Lipanoch a spolupracujú tiež s tanečným odborom ZUŠ.