Zoznamy žiakov a rozvrh hodín

Zoznam prijatých žiakov

do jednotlivých odborov – hudobný, výtvarný, tanečný, LDO, v školskom roku 2021/2022

Zadelenie žiakov hudobného odboru k triednym učiteľom

v šk. r. 2021/2022

Rozvrh hodín hudobnej náuky

v šk. r. 2021/2022

Všetky zoznamy a rozvrhy sú dostupné tu a tiež vyvesené na nástenke v hlavnej budove na Štúrovej ul. v Lipanoch.