Hudobný odbor zahŕňa nasledujúce oddelenia: klavírne, sláčikové, dychové, akordeónové, gitarové, spevácke a oddelenie bicích nástrojov. Tento odbor je možné študovať v dvoch stupňoch: I. stupeň (8 rokov rozdelených na 2 časti), II. stupeň (4 roky).

Vyučujeme hru na týchto nástrojoch: klavír, keyboard, akordeón, spev, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, saxofón, klarinet, gitara, elektrická gitara, elektrická basová gitara, bicie nástroje, cimbal, husle, viola, violončelo, kontrabas.
Žiaci tiež účinkujú v zborovom speve, ľudovej hudbe, akordeónovom orchestri, sláčikovom orchestri.

Umelecké telesá našej ZUŠ

Klavírne oddelenie

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj posledné desaťročie patrí toto oddelenie medzi najpočetnejšie. Klavír sa teší veľkej obľube u detí, hoci hra na tomto nástroji patrí medzi najťažšie a vyžaduje si mnoho hodín úmorného cvičenia. Žiaci sa prezentujú nielen ako sóloví hráči, ale sprevádzajú svojich spolužiakov na iných nástrojoch, hrajú štvorručne, v komorných zoskupeniach i tanečných orchestroch. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom živote v našom meste (MDŽ, Deň úcty k starším, Lipianska hudobná jar, vernisáže …), na výchovných koncertoch pre MŠ a ZŠ, na akciách iných škôl (Deň ruskej kultúry – Gymnázium Lipany).

Naši žiaci úspešne reprezentujú školu aj na súťažiach – regionálnych, krajských a celoslovenských. Mnohí z nich základy hudobného vzdelania, ktoré tu získajú, využijú na stredných a vysokých pedagogických školách. Tí najlepší absolventi pokračujú v profesionálnej orientácii na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách. Za týmito výsledkami stojí úsilie a práca pedagógov, ktorých sa na škole vystriedalo nemálo.

Okrem základného pedagogického repertoáru je klavírna literatúra doplňovaná tanečnými skladbami, populárnymi melódiami, džezovými skladbami a najmä ľudovými piesňami nášho regiónu. Každý z učiteľov viac inklinuje k nejakému žánru, preto je ponuka veľmi pestrá. A čím je väčší výber, tým je aj záujem žiakov väčší. Zaujať, usmerniť, naučiť a potešiť je náš cieľ. Naším hlavným poslaním je však prebúdzať a rozvíjať umelecké vlohy, tvorivé myslenie, zmysel pre krásu – vychovať mladého človeka tvorivého, lebo len taký je schopný rozdávať druhým ľuďom radosť a lásku.

V šk. roku 2016/2017 navštevuje klavírne oddelenie 203 žiakov a vyučuje v ňom 18 pedagógov. Predmetová komisia pracuje pod vedením A. Frankovej. Pedagógovia sa zúčastnili na klav. seminári v Markušovciach na tému „Baroková klavírna literatúra“ a tiež na majstrovských klavírnych kurzoch na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Prešove.

Akordeónové oddelenie

Akordeón. Medzi širokou škálou iných nástrojov je neodmysliteľnou súčasťou našej školy aj nástroj, ktorý sa stále teší svojej veľkej obľube aj v rámci ľudových piesní, ale taktiež treba povedať, že je už v dnešnej dobe aj koncertným nástrojom, ktorý patrí na koncertné pódiá.

Históriu akordeónového oddelenia zaznamenávame na našej Základnej umeleckej škole už od roku 1959, s jeho prvými učiteľmi a žiakmi. Keď v roku 1972 nastúpil na školu ako pedagóg Andrej Hudák, má už aj akordeónové oddelenie svojich prvých absolventov, pod jeho vedením vzniká akordeónový súbor, ktorý školu reprezentuje na rôznych koncertoch a krajských súťažiach.

Na škole pôsobilo viacero pedagógov, z nich napr. J. Broschová, M. Krišpinský, E. Martinčeková, G. Popovič, E. Bodnárová, Mária Býrová, DiS.art., Viktor Varga, Mgr. Ľubomír Cvanciger, Doc. Mgr. art. K. Medňanský, PhD. , Prof. Mgr. art. I. Medňanská, PhD. , Mgr. M. Kobelák, M. Kerekanič, DiS.art. , Mgr. M. Hromjak, Mgr. G. Kundríková, PaedDr. G.Kaperáková. Pribúdali žiaci, koncerty, vystúpenia i absolventi školy. V školskom roku 1992 – 93 prichádza na ĽŠU vyučovať Mgr. art. Genadij Zavgorodnij, neskôr Martina Majtnerová, Mgr. Lívia Dvorščáková.

V školskom roku 2016/2017 študuje hru na akordeóne 100 žiakov. Akordeón na škole vyučujú interní pedagógovia: Mgr. art. Miriam Žilková Timčová (vedúca predmetovej komisie), Mgr. Katarína Baňasová, Mgr. Lukáš Knut, Mgr. Agáta Vargová, František Miškay, DiS.art. a Mgr. Silvia Rusnáková. Ďalej sú to externí pedagógovia: Mgr. Gabriela Puškášová, Mgr. Radoslav Duda, Mgr. Slávka Radvanská a Juraj Feltovič

Žiaci môžu študovať hru na klávesový, ale aj gombíkový akordeón, zapájať sa do rôznych akordeónových súťaží školských, ale aj celoslovenských a medzinárodných a svoje znalosti môžu následne uplatniť pri štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách.

Všetci žiaci sa môžu popri individuálnom štúdiu zapojiť aj do komornej a orchestrálnej hry v akordeónových orchestroch našej školy.

Spevácke oddelenie

,,Na skúšku“ a s jedinou žiačkou spevu začalo svoju existenciu na pôde hudobnej školy spevácke oddelenie. Bolo to v školskom roku 1980/1981, kedy na školu nastúpila ako interná učiteľka spevu Mária Ondrejová – absolventka košického Konzervatória. Spev ako hlavný nástroj sa postupne rozrástol na veľký záujem zo strany rodičov aj žiakov a dnes sú to už dve plné triedy spevákov – žiakov, ktorých vedú hlasové pedagogičky – M. Ondrejová a K. Cvancigerová. Vďaka láske k spevu, ľudovým tradíciám a odbornému prístupu vyučujúcich má v súčasnosti toto oddelenie veľmi dobrý kredit ako v laickej, tak v odbornej verejnosti. Dnes sa už môžeme popýšiť úspechmi terajších, či bývalých žiakov, ktorí v silnej súťažnej konkurencii obstáli vždy medzi najlepšími. Tí starší si zastali pevné pozície na domácich, či zahraničných scénach a koncertných pódiách. Sme na nich hrdí.

Dychové oddelenie

   Širokú paletu  nástrojov ako: zobcova flauta , priečna flauta,  panova flauta, saxofón, klarinet, trúbka, pozauna, ponúka dychové oddelenie. Bonusom navyše je zdravotný rozmer, keď dychová hygiena, postoj tela a rúk, rozvíja fyziologické i intelektuálne schopnosti žiaka, účinne eliminujúc  jeho respiračno-astmatické a alergické prejavy.

      Dychové nástroje majú široké uplatnenie, Využívajú sa  vo všetkých štýloch klasickej, populárnej, ľudovej hudby. Hráči interpretujú skladby rozmanitých žánrov a štýlových období, pôsobia v rôznych nástrojových formáciách od duet, trií cez malé komorné zoskupenia a kapely, až po orchestre či big bandy.

       Žiaci sa môžu zapájať do účinkovania v Malom tanečnom orchestri, ktorý vznikol v r. 2007 pod vedením Mgr. M. Majoroša, i do rôznych komorných zoskupení: Flautate pod vedením A. Kotorovej DiS.art, Jakubovianske pišťalečky pod vedením I. Koropčákovej DiS.art a súborov pracujúcich na škole. Kvalitu oddelenia potvrdzujú a tešia nás úspechy žiakov na prehliadkach, festivaloch, súťažiach a rôznych vystúpeniach, taktiež aj absolventi pokračujúci v štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách doma i v zahraničí, ktorí ako naši pokračovatelia rozdávajú svoju lásku k deťom a hudbe.

Pedagógovia:

      Prvým učiteľom bol Miroslav Lenko DiS.art, ktorý vyučoval zobcovu flautu a pozaunu od roku 1980/1981. V súčastnosti vyučujú na škole pedagógovia: Ivica Koropčáková DiS.art, Alena Kotorová DiS.art, Mgr.Art Ján Lazorík, Mgr. Marek Majoroš.

Gitarové oddelenie

Vyučovanie hry na gitaru sa začalo v školskom roku 1980/1981, kedy na školu nastúpil p. učiteľ Miroslav Lenko. V krátkych intervaloch sa pri vyučovaní hry na gitaru vystriedalo niekoľko externých aj interných učiteľov: Martin Marinčák, Oxana Zavgorodňa, Valér Futej, Ľubomír Cvanciger, a ako externí učitelia Miroslav Bujňák, František Godla a Jozef Ontko. V školskom roku 2005/2006 sa začalo s vyučovaním hry na elektrickú gitaru pod vedením p. učiteľa Jozefa Ontka.

V školskom roku 2019/2020 navštevuje gitarové oddelenie vyše 90 žiakov, ktorých vyučuje 6 pedagógov. Vedúcim predmetovej komisie je Mgr. Ľubomír Cvanciger. Ďalšími vyučujúcimi sú Jozef Ontko Dis.art, Radúz Kriško Dis.art, Miroslav Lenko Dis.art, Mgr. Miroslav Bujňák, Veronika Gargalíková-Andraščíková. Žiaci sa zúčastňujú gitarových súťaži, účinkujú na rôznych podujatiach a na verejných alebo interných koncertoch školy. Sú tiež členmi komorných zoskupení, ktoré vedú učitelia J. Ontko, M. Lenko a Ľ. Cvanciger. Niekoľko žiakov sa venuje aj hre na elektrickej gitare a basgitare a sú platnými členmi rockových kapiel ale aj Malého tanečného orchestra, ktorý vedie Mgr. Marek Majoroš.

Sláčikové oddelenie

Tradícia vzniku husľového oddelenia siaha poriadne hlboko do minulosti a to do roku 1958, keď brány Ľudovej školy umenia boli otvorené po prvýkrát. Od tých čias na škole pôsobilo niekoľko výborných pedagógov – huslistov. Nedá sa nespomenúť na zakladateľku Husľového oddelenia p. Janu Jagelkovú. V jej stopách pokračovali aj takí učitelia ako Milan Krišpinský, Jozef Balogh, Gejza Lakatoš, Juraj Kosťuk, Ľubomír Burgr, Tibor Matyás, Alena Palčíková, Peter Plavčan, Ľudmila Mačeková, Adriána Zborovjanová a Peter Mariščák, ktorí vychovali výborných poslucháčov, sólistov, hráčov komorných telies. Podľa kroniky v rokoch 70-tych a 80-tych škola mala problémy so získavaním žiakov do tohto oddelenia. História zaznamenáva 4 až 5 žiakov. Ale aj medzi nimi sa našli také talenty ako je Marián Bujňák – kontrabasista, ktorý v súčasnosti účinkuje v Slovenskom komornom orchestri, B. Varchala, Peter Jurčenko, ktorý začínal hrou na husliach a dnes je z neho majster hry na kontrabase – pôsobí v Slovenskom národnom divadle, Marek Ondrej, výborný huslista, ktorý v súčasnosti študuje hru na kontrabase na Fakulte umění Ostravskej univerzity a je členom Janáčkovej filharmónie v Ostrave, Ondrej Kandráč – vynikajúci huslista sólovej aj komornej hry, dnes umelecký režisér Slovenského rozhlasu a vedúci Ľudovej hudby O. Kandráča.

V súčasnosti hru na husliach vyučujú p. uč. Ľudmila Mačeková, Anton Lazorík, Ján Štovka, Stanislav Salanci, Jozef Duľa, Mária Martina Čižmárová, Kristína Lazoríková a Patrik Kanuščák. Každým rokom sa počet žiakov zvyšuje a dnes zaznamenávame okolo 90 žiakov – huslistov. V školskom roku 2019/2020 máme aj 2 žiakov v hre na kontrabas, ktorých vyučuje Ľubomír Cvanciger a 2 žiačky v hre na violončelo z triedy Evy Marenčinovej. Na pôde školy úspešne pôsobí ľudová hudba aj rôzne komorné husľové zoskupenia. Žiaci tohto oddelenia reprezentujú školu na rôznych súťažiach a festivaloch, účinkujú na koncertoch a akciách v Lipanoch a v iných mestách. Niektorí žiaci aj keď ukončili štúdium na našej škole, stále sa vracajú s láskou k nám a svoj talent zdokonaľujú aj naďalej a to na Konzervatóriu v Košiciach, na Fakulte prírodných a humanitných vied v Prešove v odbore hudobná výchova a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Oddelenie bicích nástrojov

    Bicie  nástroje  sú  rytmickým    srdcom hudby. Ich pulzujúce rytmy vytvárajú nezameniteľnú atmosféru na našej Základnej umeleckej škole už od roku 2011, kedy k nám zavítal náš prvý pedagóg Stanislav Cvanciger DiS. art.. Jeho kreativitou, vedomosťami a značnou praxou, zlepšoval náladu všetkých žiakov a rozvíjal ich nadanie. Bicie nástroje nevytvárajú len samotný zvuk, ale sú to emócie vyjadrené rytmom, ktorý pohltí poslucháča do hudobného sveta plného energie a vášne. Zároveň tu pôsobil aj Miroslav Lenko, ktorý popri iných nástrojoch vyučoval aj bicie nástroje.
Melodické bicie nástroje, ktoré patria k bicím nástrojom, sa stali súčasťou našej školy od roku 2022. V tomto roku k nám zavítal nový hudobný nástroj -xylofón a zároveň aj nový pedagóg Daniel Kocúrek.  Jeho výučba sa taktiež začínala v danom roku. Xylofón a jeho tóny sa dotýkajú duše a vytvárajú most medzi rytmom a melódiou, Tieto bicie nástroje majú schopnosť prebudiť emócie a preniesť poslucháča na dobrodružnú cestu melodickej krásy. Ich hru možno prirovnať k rozhovoru s melódiou, kde každá nota je ako slovo v príbehu. Na bicie nástroje sa vyučujú žánre, ako je napríklad: rock, pop, jazz a mnoho iného. Žiaci školu reprezentujú na rôznych školských akciách, súťažiach a koncertoch.

Pedagógovia

Stanislav Cvanciger DiS.art, Daniel Kocúrek