O škole

ZUŠ Lipany je v šk. roku 2022/2023 plne organizovaná so všetkými 4 odbormi.
Školu v tomto školskom roku navštevuje 914 žiakov, z toho:

V jednotlivých odboroch sa pracuje formou individuálneho a skupinového vyučovania, ktoré je organizované v rámci vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, a tie v školách nášho typu možno spájať alebo deliť. Jednotlivé odbory sa riadia svojimi učebnými plánmi. Obe formy štúdia sú spoplatňované. Mesačný finančný príspevok zo strany rodičov, resp. dospelých študujúcich je nasledovný:

20 €

v individuálnom vyučovaní

18 €

v skupinovom vyučovaní

75 €

štúdium pre dospelých

10 €

jednorázový rodičovský príspevok

V prípade prerušenia prevádzky ZUŠ zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba uhrádza 30 % nákladov spojených so štúdiom.

O mesačnom finančnom príspevku rozhoduje zriaďovateľ našej ZUŠ, ktorým je Mesto Lipany. Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým určuje výšku príspevku, si môžete pozrieť na tomto odkaze:

Pobočky školy

Základná umelecká škola Lipany pôsobí aj na elokovaných pracoviskách, kde sa vyučujú tieto odbory:
Hviezdoslavova 1 Lipany – hra na klavíri, gitare, hudobná náuka, tanečný odbor
Komenského 30 Lipany – hra na akordeóne, klavíri, LDO a výtvarný odbor
Brezovica  – hra na akordeóne, klavíri, gitare, spev, hudobná náuka a výtvarný odbor
Jakubovany  – hra na klavíri, akordeóne, husliach, flaute, saxofóne, spev a hudobná náuka
Nižný Slavkov  – hra na gitare
Pečovská Nová Ves – hra na klavíri, akordeóne, gitare, husliach, keyboarde, spev a hudobná náuka
Šarišské Dravce – hra na klavíri, akordeóne, spev a hudobná náuka

Lipany Štúrova 27

Lipany Hviezdoslavova 1

Lipany Komenského 30

Brezovica 60

Jakubovany 86

Nižný Slavkov 72

Pečovská Nová Ves
Školská 459/12

Šarišské Dravce 20