O škole

ZUŠ Lipany je v šk. roku 2022/2023 plne organizovaná so všetkými 4 odbormi.
Školu v tomto školskom roku navštevuje 914 žiakov, z toho:

0
Hudobný odbor
0
Tanečný odbor
0
Výtvarný odbor
0
Literárno - dramatický odbor

V jednotlivých odboroch sa pracuje formou individuálneho a skupinového vyučovania, ktoré je organizované v rámci vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, a tie v školách nášho typu možno spájať alebo deliť. Jednotlivé odbory sa riadia svojimi učebnými plánmi. Obe formy štúdia sú spoplatňované. Mesačný finančný príspevok zo strany rodičov, resp. dospelých študujúcich je nasledovný:

12 €

v individuálnom vyučovaní

10 €

v skupinovom vyučovaní

45 €

štúdium pre dospelých

10 €

jednorázový rodičovský príspevok

V prípade prerušenia prevádzky ZUŠ zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba uhrádza 30 % nákladov spojených so štúdiom.

O mesačnom finančnom príspevku rozhoduje zriaďovateľ našej ZUŠ, ktorým je Mesto Lipany. Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým určuje výšku príspevku, si môžete pozrieť na tomto odkaze:

Pobočky školy

Lipany Štúrova 27

Lipany Hviezdoslavova 1

Lipany Komenského 30

Brezovica 60

Jakubovany 86

Nižný Slavkov 72

Pečovská Nová Ves
Školská 459/12

Šarišské Dravce 20